E-viri
Celotno besedilo
Odprti dostop
  • Skumavc, Nuša

    07/2015
    Publication

    Namen diplomskega dela je bil preučiti, kaj motivira učence prve in druge triade osnovne šole za hojo v gore. Ugotoviti smo želeli strukturo in moč motivov za planinarjenje pri učencih ter kako spol ter starost oz. razred, ki ga obiskujejo učenci, vplivajo na izbiro ter moč motivov. V raziskavo je bilo vključenih 1119 dečkov in deklic, ki so v letih 2007 – 2010 obiskovali drugi, tretji, četrti ali peti razred osnovne šole. Podatki so bili zbrani širom Slovenije s pomočjo anketnega vprašalnika, ki je vseboval 44 trditev Likertovega tipa. S pomočjo računalniškega programa SPSS so bile izračunane frekvence ter osnovna statistika. Razlika med spoloma ter razredi je bila ugotovljena z analizo variance. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da učenci navajajo kot najmočnejše razloge zahajanja v gore: ohranjanje in krepitev zdravja, izboljševanje telesne pripravljenosti, pristnejši stik z naravo in spoznavanje novih krajev. Učenci pa ne planinarijo zato, ker bi jih v to silili starši, zaradi pomembnosti uveljavljanja ali dokazovanja pred drugimi. Pri razliki med dečki in deklicami je bilo ugotovljeno, da ni bistvenih razlik med izbiro pomembnejših motivov, razlika pa je v moči posameznih motivov. Tako dečki kot deklice pa so kot pomembnejše navedli tiste motive, ki izhajajo iz notranjih vzpodbud, medtem ko so jim tisti motivi, ki izhajajo iz zunanjih vzpodbud, manj pomembni. Vendarle pa so se pojavile statistično značilne razlike za ukvarjanje s planinstvom med dečki in deklicami. Moč posameznih motivov glede na razred, ki so ga obiskovali učenci, v večini motivov najprej iz drugega v tretji razred narašča, nato pa do petega razreda zopet upada. Tudi tu so bile ugotovljene statistično značilne razlike pri večini motivov. Pohodništvo in gorništvo je del slovenske tradicije in odlična vrsta rekreacije. Če bomo upoštevali razloge za zahajanje v gore med mladimi, bomo pri svojem delu še toliko bolj uspešni. The aim of this diploma paper has been to study the motives of first six grades' pupils for mountaineering. We wanted to determine the structure and strength of the motives as well as the effect of gender and grade of the pupils on the choice and strength of the motives. 1119 boys and girls have been surveyed. These pupils have attended second, third, fourth and fifth grade during years 2007 and 2010. Data has been collected through a questionnaire containing 44 Likert Scale items. Data has been analysed using SPSS. Frequenices and descriptive statistics as well as analysis of variance has been used to determine differences between genders and grades. It has been evident that pupils go mountaineering mainly for health reasons as well as to stay or become physically fit, to go into nature and to see new places. Being forced by parents or to prove themselves in front of others have not been identified as causes for mountaineering. There were no significant differences between boys and girls regarding the choice of motives but there have been differences in the strength of the motives. Motives that derive from inner incentives were more important than motives derived from outer incentives, in both boys and girls. However, the statistically significant differences became evident for mountaineering between boys and girls. The strength of motives increases from grade 2 to grade 3, and decreases afterwards. Statistically significant differences have been identified in majority of motives. Mountaineering is a great way of recreation and a part of Slovenian tradition. If teachers consider the pupils' motives for mountaineering, they can be more successful when promoting this kind of activity.